Katana signed Hizen-koku Yamato-daijo Fujiwara KANEHIRO